چهار شنبه 30 خرداد 1397

  • مرکزآموزش بازرگانی فارس

  • مصاحبه شغلی

  • بازرگانی

  • فروش کتب چاپ و نشر بازرگانی

  • دوره آموزشی اخذ نمایندگی بیمه

  • دپارتمان آموزش های اداری-مالی

  • دپارتمان آموزش های زبان خارجی

  • برگــزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلنــــد مدت مرتبط با حوزه کسب و کار

خدمـــــات ما

دربـــــــاره مــــا

مرکز آموزش بازرگانی فارس در سال 1381 به منظور توسعه ی سرمایه های انسانی بخش کسب و کار و توانمندسازی علمی ایشان برای پیشبرد نظام نوین تجاری استان تاسیس شده است. مرکز آموزش بازرگانی فارس با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب و کاراستان، تلاشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت های حرفه ای شاغلان حوزه کسب و کار استان در پیش گرفته و با استفاده از روشهای کاربردی در طراحی و اجرای دوره های آموزشی می کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی استان ایفاء نماید....


.

more info...بیشتر بدانید

دوره های آموزشی

اخـــبار و مقــــالات