جمعه 26 مرداد 1397

  • مرکز آموزش بازرگانی فارس-مرکز آموزش بازرگانی-آموزش بازرگانی-بازرگانی شیراز-بازرگانی-آموزش مدیریت-دوره های بازرگانی-آموزش بازرگانی شیراز-دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل-اداره بازرگانی شیراز-

  • اصول و فنون مذاکره تجاری

  • مرکز آموزش بازرگانی فارس-مرکز آموزش بازرگانی-آموزش بازرگانی-بازرگانی شیراز-بازرگانی-آموزش مدیریت-دوره های بازرگانی-آموزش بازرگانی شیراز-دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل-اداره بازرگانی شیراز-

  • مرکز آموزش بازرگانی فارس-مرکز آموزش بازرگانی-آموزش بازرگانی-بازرگانی شیراز-بازرگانی-آموزش مدیریت-دوره های بازرگانی-آموزش بازرگانی شیراز-دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل-اداره بازرگانی شیراز-چاپ و نشر بازرگانی-کتاب قانون صادرات و واردات-خرید کتاب شیراز

  • مرکز آموزش بازرگانی فارس-مرکز آموزش بازرگانی-آموزش بازرگانی-بازرگانی شیراز-بازرگانی-آموزش مدیریت-دوره های بازرگانی-آموزش بازرگانی شیراز-دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل-اداره بازرگانی شیراز-مشاوره-کلینیک مشاوره-مشاوره بازرگانی-مشاوره کسب و کار

  • مرکز آموزش بازرگانی فارس-موسسه تصمیم سازان جنوب-دوره اخذ نمایندگی بیمه-آموزش بیمه-آموزش دوره های بیمه-دوره اخذ نمایندگی بیمه

  • مرکز آموزش بازرگانی فارس-مرکز آموزش بازرگانی-آموزش بازرگانی-بازرگانی شیراز-بازرگانی-آموزش مدیریت-دوره های بازرگانی-آموزش بازرگانی شیراز-دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل-اداره بازرگانی شیراز-آموزش دوره های اداری-آموزش دوره های مالی-دوره های اداری

  • مرکز آموزش بازرگانی فارس-مرکز آموزش بازرگانی-آموزش بازرگانی-بازرگانی شیراز-بازرگانی-آموزش مدیریت-دوره های بازرگانی-آموزش بازرگانی شیراز-دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل-اداره بازرگانی شیراز-آموزش زبان انگلیسی-آموزش زبان خارجی-زبان بازرگانی-آموزش دوره زبان بازرگانی-آموزش زبان بازرگانی

خدمـــــات ما

دربـــــــاره مــــا

مرکز آموزش بازرگانی فارس در سال 1381 به منظور توسعه ی سرمایه های انسانی بخش کسب و کار و توانمندسازی علمی ایشان برای پیشبرد نظام نوین تجاری استان تاسیس شده است. مرکز آموزش بازرگانی فارس با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب و کاراستان، تلاشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت های حرفه ای شاغلان حوزه کسب و کار استان در پیش گرفته و با استفاده از روشهای کاربردی در طراحی و اجرای دوره های آموزشی می کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی استان ایفاء نماید....


.

more info...بیشتر بدانید

دوره های آموزشی

اخـــبار و مقــــالات