شنبه 27 شهریور 1400

دپارتمان آموزش های صنعت بیمه

دوره های آموزشی

مدت: 8ساعت

محتوای دوره:

- ماهيت شعله و عوامل اشتعال زا
 - شناخت ماهيت عوامل توليد حرارت
 - شناخت ماهيت شيميايي، فيزيكي، مواد در جهت توليد آتش و دلايل بررسي علل حريق
 - مشاهدات اوليه به هنگام رسيدن به صحنه آتش سوزي ها  بررسي عوامل ايجاد حريق


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
8 10 نفر 95700 تومان