پنج شنبه 2 بهمن 1399

دپارتمان آموزش های ایمنی

دوره های آموزشی

دوره عمومی ایمنی و بهداشت کار (آموزش ایمنی کارگری)

زمان دوره: تاریخ درخواستی کارفرما 

روش برگزاری: حضوری

مکان برگزاری: در محل دفتر و کارگاه کارفرما

مخاطبان: کلیه افراد و پرسنل

ظرفیت:  23 نفر (محدود) 

.


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
8 20 نفر 80000 تومان