پنج شنبه 6 آبان 1400

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

دوره های آموزشی

       

کارشناس مسئول ثبت نام:

(داخلی 104) 071-3626-1097 و 2334-570-0930

 


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
90 100 نفر 6900000 تومان