یکشنبه 7 آذر 1400

دپارتمان بازاریابی و فروش

دوره های آموزشی

کارشناس مسئول ثبت نام:

(داخلی 102) 071-3626-1097 و 2334-570-0930

 


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
40 20 نفر 980000 تومان