پنج شنبه 6 آبان 1400

دپارتمان آموزش های مدیریتی

دوره های آموزشی

 

با جذابترین قوانین مالیاتی ویژه کسب و کارها و نحوه دفاعیات مالیاتی آشنا شوید.  

- طرح جدیدترین اصلاحات و قوانین مالیات های مستقیم

- شیوه مواجهه با قانون مالیات های مستقیم و اجرای آن

- شیوه دفاعیات مالیاتی

- نحوه تنظیم لوایح دفاعی مالیاتی

- معافیت و بخشودگی مالیات


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
8 20 نفر 270000 تومان