دوشنبه 18 فروردین 1399

دپارتمان آموزش های مدیریتی

دوره های آموزشی

.

محتوای دوره:

-    تعاریف و اصول کلی
-    قرارداد کار
-    شرایط کار
-    حفاظت فنی و بهداشت کار
-    آموزش و اشتغال
-    مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار
-    خدمات رفاهی
-    مراجع حل اختلاف
-    شورای عالی کار
-    جرایم و مجازات ها
-    مقررات متفرقه

رزومه سخنران:

- مشاور برنامه های تحول اداری اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
- رئیس ارزیابی عملکرد شهرداری شیراز
- رئیس گروه مشاوران دفتر منابع انسانی استانداری فارس


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
4 15 نفر 50000 تومان